пРТЕДЕМЕООЩК БТФЙЛМШ Ч БОЗМЙКУЛПН Й ВБЫЛПТДУЛПН СЪЩЛБИ

On the pasture - ОБ РБУФВЙЭЕ - БОЗМ.
On the land - ОБ ЪЕНМЕ- БОЗМ.
[К~ЕКМ~ЕХ~Ъ~Е] - ОБ РБУФВЙЭЕ - ВБЫЛ.
[ФБХ-~ЪБ] - ОБ ЗПТЕ - -
[hЩХ-~ЪБ] - Ч ЧПДЕ - -
[ВП~Ъ-~ЪБ] - ОБ МШДХ - -
Ч ПЗОЕ - ХФ-ФБ
ОБ ЛБНОЕ - ФБЫ-ФБ - -
бЖЖЙЛУ ``фб'' - Ч ЬФПН УМХЮБЕ ТБЧОСЕФУС ТХУУЛ. РТЕДМПЗХ ``фбн'' Й БОЗМЙКУЛПНХ - there.

вЕЪХУМПЧОП БОЗМЙКУЛП-ВБЫЛПТДУЛБС ЖПОЕНБ [~Ъ] ДТЕЧОЕЕ ЪЧХЛ (t). рПЮЕНХ? рПФПНХ ЮФП ЪЧХЛ [~Ъ] УП ЧТЕНЕОЕН НПЦЕФ РЕТЕКФЙ Ч ЪЧХЛ (d), ОП ОЙ ЪЧХЛ (t), ОЙ ЪЧХЛ (d) ОЙЛПЗДБ ОЕ РЕТЕКДХФ Ч ЖПОЕНХ [~Ъ]!

фБЛЙН ПВТБЪПН, Ч ВБЫЛПТДУЛПН СЪЩЛЕ ЕУФШ ПРТЕДЕМЕООЩК, ХЛБЪБФЕМШОЩК БТФЙЛМШ ЛБЛ Й Ч БОЗМЙКУЛПН СЪЩЛЕ, У ФЕН ЦЕ ЖПОЕФЙЮЕУЛЙН ЪЧХЮБОЙЕН. пДОБЛП, Ч ВБЫЛПТДУЛПН СЪЩЛЕ ПРТЕДЕМЕООЩК БТФЙЛМШ УФБМ ХЛБЪБФЕМШОП-ПРТЕДЕМСАЭЙН ПЛПОЮБОЙЕН, ФПЮОП ФБЛЦЕ, ЛБЛ Й Ч ЛПТДУЛПН СЪЩЛЕ, ЗДЕ ОЕПРТЕДЕМЕООЩК БТФЙЛМШ УФБЧЙФУС ОЕ РЕТЕД УХЭЕУФЧЙФЕМШОЩН, Б РТЙВБЧМСЕФУС Л ПУОПЧЕ УМПЧБ. пРТЕДЕМЕООЩК БТФЙЛМШ ``the'' Ч БОЗМЙКУЛПН СЪЩЛЕ, РТПЙУИПДЙФ ПФ ХЛБЪБФЕМШОЩИ НЕУФПЙНЕОЙК this, that У ФЕН ЦЕ ЖПОЕФЙЮЕУЛЙН ЪЧХЮБОЙЕН [~Ъ]. хЛБЪБФЕМШОЩЕ НЕУФПЙНЕОЙС ``this'' Й ``these'' ХРПФТЕВМСАФУС РТЙ ХЛБЪБОЙЙ ОБ ЛБЛЙЕ-ФП РТЕДНЕФЩ, МЙГБ, СЧМЕОЙС, ВМЙЪЛЙЕ Ч РТПУФТБОУФЧЕ ЙМЙ ЧП ЧТЕНЕОЙ, Б ХЛБЪБФЕМШОЩЕ НЕУФПЙНЕОЙС ``that'' Й ``those'' ХЛБЪЩЧБАФ ОБ РТЕДНЕФЩ, МЙГБ Й СЧМЕОЙС ВПМЕЕ ХДБМЕООЩЕ Ч РТПУФТБОУФЧЕ ЙМЙ ЧП ЧТЕНЕОЙ. ъДЕУШ НЩ РПДИПДЙН Л УБНПНХ ЗМБЧОПНХ! оБ СЪЩЛЕ НБОУЙ, ПФ ЛПФПТЩИ Й ПФДЕМЕМЙУШ ЧЕОЗТЩ-ИХООЩ ПЛПМП 4 ФЩУ. МЕФ ФПНХ ОБЪБД, Й РТПЦЙЧБАЭЙИ ОБ хТБМЕ РП УПУЕДУФЧХ У ВБЫЛПТДБНЙ У УБНПК УЕДПК ДТЕЧОПУФЙ ХЛБЪБФЕМШОПЕ НЕУФПЙНЕОЙЕ - фб (ФПФ, ДБМЕЛЙК) ТБЧОСЕФУС БОЗМ. that -ФПФ, ДБМЕЛЙК, Б НБОУЙКУЛПЕ - фй (ЬФПФ, ВМЙЪЛЙК) ТБЧОСЕФУС БОЗМЙКУЛПНХ this - ЬФПФ, ВМЙЪЛЙК. ьФЙ ХЛБЪБФЕМШОЩЕ НЕУФПЙНЕОЙС Ч СЪЩЛЕ НБОУЙ, ПФРПЮЛПЧБМЙУШ РП НОЕОЙА дЦБМЙМС лЙЕЛВБЕЧБ ПФ БЖЖЙЛУБ РТЙОБДМЕЦОПУФЙ III МЙГБ ЕД.ЮЙУМ - ф. (лЙЕЛВБЕЧ, ХЛБЪ. УПЮ. У. 213).

пДОБЛП, БОЗМЙКУЛЙЕ ХЛБЪБФЕМШОЩЕ НЕУФПЙНЕОЙС this, these, that, those УПИТБОЙМЙ ВБЫЛПТДУЛХА ЖПОЕНХ - [~Ъ], Ч ФП ЧТЕНС ЛБЛ ХЛБЪБФЕМШОЩЕ НЕУФПЙН. III М. ЕДЙОУФЧ, ЮЙУМБ Ч ВБЫЛПТДУЛ. СЪЩЛЕ ЪЧХЮЙФ ``ФЕЗЕ'' - ФПФ, Б НОПЦ. ЮЙУМБ ``ФЕЗЕ'' - [М~ЕТ]'' - ФЕ. оБТЕЮЙЕ ``ФБН'', ФБЛЦЕ ЧПУИПДЙФ Л ЛПТОА ``ФЕЗЕ'' Й ЪЧХЮЙФ ЛБЛ ``[ФЕЗЕО~Ъ~Е]'' - Й ВПМЕЕ РПЪДОСС ЖПТНБ - ``[ФЕЗЕОД~Е]''. Ч РПУМЕДОЕН УМХЮБЕ ЖПОЕНБ [~Ъ]? РЕТЕЫМБ Ч ЖПОЕНХ ``d''.

оП Ч СЪЩЛЕ ВБЫЛПТДПЧ - нЙО, вПТЪЬО, хУЕТЗЬО, бКМЕ, фБОЗБХТ Й ЧУЕИ ВБЫЛПТДПЧ ъБХТБМШС, юЕМСВЙОУЛПК Й лХТЗБОУЛПК ПВМБУФЕК ПЛПОЮБОЙЕ ``[~Ъ~Е]'' - ЙУРПМШЪХЕФУС ОБТСДХ У ПЛПОЮБОЙСНЙ - [Ф~Е], [Д~Е], ДМС ХЛБЪБОЙС НЕУФБ Й ЧТЕНЕОЙ МЙГБ, РТЕДНЕФБ, СЧМЕОЙС, ЙОЩНЙ УМПЧБНЙ ПДОПЧТЕНЕООП ЧЩРПМОСЕФ Й ЖХОЛГЙЙ ОБТЕЮЙС - Adverbs, Б ФПЮОЕЕ, ОБТЕЮЙС ПВУФПСФЕМШУФЧБ, ЛПФПТПЕ УМХЦЙФ РПЛБЪБФЕМЕН РТПУФТБОУФЧЕООЩИ, ЧТЕНЕООЩИ, РТЙЮЙООП-ГЕМЕЧЩИ ПФОПЫЕОЙК.

нЕУФПЙНЕООЩЕ ОБТЕЮЙС - ЗДЕ, ЛПЗДБ, ФБН Й Ф.Д. Ч ОЕЛПФПТЩИ ЗТБННБФЙЛБИ ТБУУНБФТЙЧБАФУС ЛБЛ ОБТЕЮЙС, ПВТБЪХАЭЙИУС ЙЪ НЕУФПЙНЕОЙК, ФП ЕУФШ УЧСЪБООЩЕ У НЕУФПЙНЕОЙЕН ЗЕОЕФЙЮЕУЛЙ. ъДЕУШ НЩ УФБМЛЙЧБЕНУС У ЙОФЕТЕУОЩН СЧМЕОЙЕН ИБТБЛФЕТОЩН ДМС ВБЫЛПТДУЛПЗП СЪЩЛБ Й ПФМЙЮБАЭЕЗП ЬФПФ СЪЩЛ ПФ НПОЗПМШУЛЙИ СЪЩЛПЧ. юФПВЩ РПОСФШ ЬФП, НЩ РТЙЧЕДЕН ЧПРТПУЙФЕМШОЩЕ НЕУФПЙНЕОЙС УП ЪОБЮЕОЙЕН ``лфп'', ``зде'', ``лпздб'' ОБ ВБЫЛПТДУЛПН СЪЩЛЕ.

чПРТПУЙФЕМШОПЕ НЕУФПЙНЕОЙЕ ЛЕН Ч ВБЫЛПТДУЛПН СЪЩЛЕ РПМОПУФША УПЧРБДБЕФ ЛБЛ У ЧПРТПУЙФЕМШОЩН НЕУФПЙНЕОЙЕН Ч ЖТБОГХЪУЛПН СЪЩЛЕ - qui, que, ФБЛ Й У ВПМШЫЙОУФЧПН ФАТУЛП-БМФБКУЛЙИ Й ХЗТПЖЙОУЛЙИ СЪЩЛПЧ У ДТХЗПК УФПТПОЩ. уТБОЙФЕ:

лПТДУЛЙЙ СЪЩЛ - ЛФП - ЗДЕ?
ЮХЧБЫУЛЙК лфпЧ ЛБЛПН НЕУФЕ леу
ЬУФПОУЛЙК лфп лй
ЧЕОЗЕТУЛЙК лфп лй
БТЪСОУЛП-НПЛЫБОУЛЙК лйо
ХДНХТФУЛЙК лфп лйо
ЛПНЙ-РЕТНСГЛЙК лфп лп
НБТЙКУЛЙК лфп лбн

оП, иП-К Й иП-ОИБ - ЛФП, Ч СЪЩЛЕ ИБОФЩ-НБОУЙ - (дЦ.лЙЕЛВБЕЧ, ХЛБЪ. УПЮ. У. 252). чПЪНПЦОП БОЗМЙКУЛПЕ ЧПРТ. НЕУФ. Who - ЛФП, ЧПУИПДЙФ Л ИБОФП-НБОУЙКУЛПНХ СЪЩЛХ. нЕУФПЙН. ОБТЕЮЙЕ ``ЗДЕ'' ОБ СЪЩЛЕ ВБЫЛПТДПЧ, Й ФПМШЛП Х ОЙИ, ЪЧХЮЙФ - [~ЛБК~ЪБ], Й СУОП РПЛБЪЩЧБЕФ, ЮФП ПОП УПУФПЙФ ЙЪ ДЧХИ УМПЧ - [~ЛБК] Й [~ЪБ]. фБЛЦЕ ЙЪ 2 УМПЧ УПУФПСФ Й ДТХЗЙЕ ВБЫЛПТДУЛЙЕ НЕУФПЙНЕООЩЕ ОБТЕЮЙС - [ХМБТ~ЪБ] - Х ОЙИ, [ЛЕН~Ъ~Е] - Х ЛПЗП, (ВПМЕЕ РПЪДОЕЕ [ЛЕНД~Е]) [ХО~ЪБ] - ФБН (ВПМЕЕ РПЪДОЕЕ - ХОДБ), [ВЩО~ЪБ] - ЪДЕУШ (ВПМЕЕ РПЪДОЕЕ - ВЩОДБ).

йНС РТЕДНЕФБ УМХЦЙФ Ч ЮЕМПЧЕЮЕУЛПН НЩЫМЕОЙЙ Й ТБЪЗПЧПТОПК ТЕЮЙ ДМС ПФДЕМЕОЙС ПДОПЗП РПОСФЙС ПФ ДТХЗПЗП. хЛБЪБФЕМШОЩЕ НЕУФПЙНЕОЙС УМХЦБФ ДМС ДБМШОЕКЫЕК, ВПМЕЕ ХЗМХВМЕООПК ДЙЖЖЕТЕОГЙБГЙЙ Й ПРТЕДЕМЕОЙС ОЕПВИПДЙНЩИ РТЕДНЕФПЧ, СЧМЕОЙК, РПОСФЙК ХЦЕ ЪБЖЙЛУЙТПЧБООЩИ (ОБЪЧБООЩИ), ЙНЕАЭЙИ УЧПЕ ЙНС Ч СЪЩЛЕ.

фП, ЮФП ОБТЕЮЙС ВБЫЛПТДУЛПЗП СЪЩЛБ УПУФПСФ ЙЪ УПВУФЧЕООП НЕУФПЙНЕОЙС + ПРТЕДЕМСАЭЕЗП БТФЙЛМС ОЕ ЧЩЪЩЧБЕФ УПНОЕОЙС Й ДПЛБЪЩЧБЕФУС, ЛБЛ НЩ ХЦЕ РПЛБЪБМЙ ЧЩЫЕ, ФЕН, ЮФП РЕТЧБС ЮБУФШ ЬФЙИ НЕУФПЙНЕОЙК Ч ВБЫЛПТДУЛПН СЪЩЛЕ ЙНЕЕФ ПВЭЕЕ ДМС ЧУЕИ ХТБМШУЛЙИ СЪЩЛПЧ У ОЕЛПФПТЩНЙ ЖПОЕФЙЮЕУЛЙНЙ ЧБТЙБГЙСНЙ ЧПРТПУЙФЕМШОПЕ НЕУФПЙНЕОЙЕ ЛБН - ЛЕ - ЛЙ - [Л~Е], УП ЪОБЮЕОЙЕН ЛФП, ЮФП. ч ФП ЧТЕНС ЛБЛ ЧФПТБС ЮБУФШ НЕУФПЙНЕООЩИ ОБТЕЮЙК Ч ВБЫЛПТДУЛПН СЪЩЛЕ - [~ЪБ] ЕУФШ ОЕ ЮФП ЙОПЕ ЛБЛ ПРТЕДЕМЕООЩК БТФЙЛМШ БОЗМЙКУЛПЗП СЪЩЛБ - the.

дПЛБЪБФШ ЬФП ОЕ РТЕДУФБЧМСЕФ ОЙЛБЛПК ФТХДОПУФЙ ДМС ФЕИ, ЛФП ЪОБЕФ ВБЫЛПТДУЛЙК Й БОЗМЙКУЛЙК СЪЩЛ ПДОПЧТЕНЕООП, УТБЧОЙФЕ:

БОЗМ. on the table ОБ УФПМЕ
ВБЫЛПТД. [ХО-~ЪБ] ФБВБМБ ОБ РПДОПУЕ
БОЗМ. on the earth ОБ ЪЕНМЕ
ВБЫЛПТД. ЫХО [~ЪБ] [~П~УФ~Е] ОБ РПЧЕТИОПУФЙ.
вЕЪХУМПЧОП, Ч БОЗМЙКУЛПН СЪЩЛЕ ПРТЕДЕМЕООЩК БТФЙЛМШ ЪОБЮЙФЕМШОП ТБЪЧЙФ Й ЧЩРПМОСЕФ УБНПУФПСФЕМШОХА ТПМШ РП УТБЧОЕОЙА У ЕЗП ХРПФТЕВМЕОЙЕН Ч ВБЫЛПТДУЛПН СЪЩЛЕ, ОЙЛФП ЬФП Й ОЕ ПУРБТЙЧБЕФ, ЧЕДШ РП УБНЩН УЛТПНОЩН РПДУЮЕФБН ТБЪДЕМЕОЙЕ НЕЦДХ ДЧХНС СЪЩЛБНЙ РТПЫМП ОЕ РПЪДОЕЕ 7--6 ФЩУ. ДП.О.Ь. оП ОЕУНПФТС ОБ РТПЫЕДЫЙЕ ФЩУСЮЕМЕФЙС Й ВБЫЛПТДЩ, Й БОЗМЩ УХНЕМЙ УПИТБОЙФШ УЧПА ДТЕЧОАА ЖПОЕФЙЛХ Ч ГЕМПУФЙ Й УПИТБООПУФЙ. еУМЙ ЦЕ ЛБЛПК-ОЙВХДШ МЙОЗЧЙУФ ЪБСЧЙФ, ЮФП НПМ, ДЕУЛБФШ ЖПОЕФЙЛБ ЬФП ОЕ ЗМБЧОПЕ, ЙМЙ, ЮФП ФПЦДЕУФЧП ЖПОЕФЙЛЙ БОЗМЙКУЛПЗП Й ВБЫЛПТДУЛПЗП СЪЩЛБ ЕУФШ РТПУФПЕ УПЧРБДЕОЙЕ, ФП УНЕА чБУ ХЧЕТЙФШ, ЬФПФ ЮЕМПЧЕЛ ОЕ МЙОЗЧЙУФ, Б РПЫМЩК ДХТБЛ!